Artikel 1 - Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen BitesWeLove (“BWL”), en een wederpartij (de “Wederpartij”).

De toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen in dat geval de ongeldige of onverbindende bepalingen zoveel mogelijk vervangen door geldige en verbindende bepalingen waarvan het effect zoveel mogelijk gelijk is aan dat van de ongeldige of onverbindende bepalingen.

BWL behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Dergelijke gewijzigde algemene voorwaarden zullen de Wederpartij ter hand worden gesteld worden, waarbij de Wederpartij na ontvangst van de gewijzigde algemene voorwaarden 1 maand de tijd heeft de door haar met BWL aangegane overeenkomst op te zeggen.

Artikel 2 - Het aanbod

Alle offertes en aanbiedingen van BWL zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is.

BWL kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De Wederpartij heeft geen recht op reclamatie in het geval (de afbeeldingen van) de producten niet overeen komen met (het uiterlijk van) de geleverde producten, tenzij het om materieel andere producten gaat.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is BWL daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

Artikel 3 - De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BWL onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BWL is bevestigd, kan de Wederpartij de overeenkomst ontbinden.

BWL kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien BWL op grond van dit onderzoek goede gronden heeft de overeenkomst niet aan te gaan, is BWL gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De Wederpartij is verplicht om voor het gebruik de gebruiks- en waarschuwings­aanwijzingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.

BWL heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Indien BWL gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan BWL ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 4 - De prijs en betaling

BWL is gerechtigd prijsverhogingen door te voeren na 3 maanden van de totstandkoming van de overeenkomst, voorzover dergelijke prijsverhoging niet onredelijk bezwarend is voor de Wederpartij De door de Wederpartij verschuldigde bedragen worden voldaan via een overboeking aan BWL. De betaaltermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur. De bedragen zijn exclusief BTW en kosten voor de levering binnen Nederland.

Artikel 5 - Levering en uitvoering

Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan BWL kenbaar heeft gemaakt.

Wederpartij is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van adreswijzigingen.
BWL is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige (adres)gegevens.

De overdracht van de eigendom van de producten zal pas op de Wederpartij overgaan nadat de Wederpartij heeft voldaan aan (i) al haar verplichtingen betreffende de tegenprestatie welke door de Wederpartij aan BWL op grond van een overeenkomst geleverde of te leveren zaken dient te voldoen, alsook (ii) ter zake van de verplichtingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomsten.

Artikel 6 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

De Wederpartij kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan per e-mail opzeggen of de opzegging in de voeren in de persoonlijke profielpagina, op ieder moment, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 week. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan eindigt automatisch na afloop van de termijn.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het BWL vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van BWL op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 7 - Overmacht

BWL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht).

Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van BWL, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van BWL, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, en (x) algemene vervoersproblemen.

BWL kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is BWL gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 8 - Klachtenregeling

Bij BWL ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BWL binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 9 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen BWL en de Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

BitesWeLove

Welnastraat 701-B, 1096 GJ Amsterdam, Nederland
hello@biteswelove.nl / +31(0)20 23 31 750

KvK nummer: 61181633
BTW nummer: NL854243197B01
IBAN: NL69RABO0188620842
BIC: RABONL2U